Religia w pigułce

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.

 

Religia to szczera wiara w Boga, Ojca Wszechmogącego, który stworzył cały świat i Niebo. To wiara w Jego Syna Jezusa Chrystusa, w to że narodził się jako człowiek i umarł za nas na Krzyżu. To również wiara w Ducha Świętego a także w to, że Kościół jest Domem Pana Boga.

Wierzymy w to, że kiedyś po śmierci będziemy w Niebie razem z Panem Bogiem. Cała nasza wiara zawarta jest w "Wyznaniu Wiary", które zamieściliśmy na czerwono.

Samo słowo Religia pochodzi z języka łacińskiego (religio) i mówi szerzej o zagadnieniach wiary, ale my skupimy się tutaj na naszej, głoszonej przez Kościół Rzymskokatolicki.

 

Trójca Święta

 

Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Bóg przyjął postać człowieka i narodził się jako Jezus Chrystus (hebr. Mesjasz - Pomazaniec) w celu zbawienia ludzkości. Objawił się człowiekowi jako Druga Osoba Trójcy - Syn Boży. Jezus jest zarówno prawdziwym Bogiem, jak i prawdziwym człowiekiem, ale jedną osobą.
Pierwsze objawienie Ducha Świętego miało miejsce podczas chrztu Jezusa. Wówczas Duch Św. objawił się pod postacią białej gołębicy i zwyczajowo tak się go przedstawia na wszelkich obrazach. Jezus przed swoim Wniebowstąpieniem obiecał zesłać na apostołów Ducha Świętego. Miało to miejsce 50 dni po Jego śmierci.

 

Matka Boża

 

Według Ewangelii św. Łukasza Maryja mieszkała w mieście galilejskim Nazaret razem z poślubionym jej świętym Józefem. Tam nastąpiło Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny i poczęcie za sprawą Ducha Świętego. Wkrótce potem nawiedziła dom kapłana Zachariasza i jego żony, świętej Elżbiety, rodziców Jana Chrzciciela. Podczas tych odwiedzin oboje wygłosili proroctwa o Dziecku Maryi. Zgodnie z ewangelią Mateusza kiedy mąż Maryi uświadomił sobie, że spodziewa się ona dziecka, zamierzał ją oddalić, ale za namową anioła nie uczynił tego. Narodziny Jezusa w Betlejem święty Łukasz Ewangelista tłumaczy dekretem o spisie ludności, który miał zmusić świętą Rodzinę do podróży do miasta rodzinnego Józefa. Tam powiła Jezusa w żłobie, a anioł, okoliczni pasterze i mędrcy ze Wschodu oddali im cześć. Później Maryja towarzyszyła Jezusowi jako dziecku, podczas ofiarowania w świątyni, któremu podlegał jako pierworodny syn zgodnie z prawem żydowskim.

 

Kościół rzymskokatolicki (Kościół Katolicki obrządku łacińskiego)

 

Głową Kościoła jest Papież, następca Świętego Piotra.
Papież ma swoją siedzibę w Watykanie.


Petrus